Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

 

SOLSERVICES KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA AZ ÚJGENERÁCIÓS TERMÉSZETBARÁT NAPELEMPARKOK LÉTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI IRÁNYTŰT BEMUTATÓ WEBOLDALÁRA VONATKOZÓAN

WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

 

 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Adatkezelő: SolServices Kft. (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.)

Érintett: Érintettnek minősül az Adatkezelő honlapjának (https://www.ujgeneraciosnapelempark.hu); továbbiakban: „Honlap”) látogatója.
Személyes Adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ.

1.1. A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő az adatvédelmi szabályozásra tekintettel tájékoztassa az Érintetteket az Adatkezelő által folytatott adatkezelések legfontosabb körülményeiről.

1.2. Az Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

1.3. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást ad.

1.4. Az Adatkezelő:

 • a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és azok kezelését csak a szükségesre korlátozza („adattakarékosság”);
 • által kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága („integritás és bizalmas jelleg”).

1.5. Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet „GDPR”);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – („Infotv.”);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – („Ptk.”).

1.6. Az Adatkezelési Tájékoztató és az Adatkezelő adatkezelésével összefüggő egyéb információ elérhető a Honlapon.

1.7. Amennyiben kérdése merülne fel az Adatkezelési Tájékoztatóval vagy az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba kollégánkkal az (info@solservices.hu) e-mail elérhetőségen.

 

 1. ADATKEZELÉS

2.1. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a lehető legszükségesebbre korlátozza az általa végzett személyes adatkezeléseket, ugyanakkor bizonyos személyes adatok kezelése elkerülhetetlen. Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli, valamint azokat az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat, amelyek a Honlap látogatása során keletkeznek. Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat – az ott megjelölt jogalap alapján és célok érdekében – kezeli:

2.1.1. Általános kapcsolattartási adatok 

 • Adatkezelés célja: statisztikai információgyűjtés a szakmai iránytű dokumentumot letöltő felhasználók tevékenységi köréről, a felhasználás céljáról. Az Érintett a Honlapon található letöltési ablakban adja meg a kért (személyes) adatait az Adatkezelőnek, ami a letöltés feltétele. 
 • Kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, működési terület, felhasználás célja, felek közötti egyéb írott kommunikáció.
 • Adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulását adta a személyes adatainak kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) a) pont).
 • Adatkezelés időtartama: a kapcsolattartási adatokat a felek közötti (üzleti) kapcsolat megszűnését követő 1 év elteltével törli az Adatkezelő.
 • Adatszolgáltatás: az Érintett nem köteles a személyes adatokat megadni, de az adatszolgáltatás nélkül az Adatkezelő nem tud kapcsolatba lépni az Érintettel.

2.1.2. Sütik

Érintett tudomásul veszi, hogy a Honlap használatával a sütik használatába beleegyezik (GDPR 6. cikk (1) a) pont). Amennyiben az Érintett által használt böngésző lehetővé teszi, a Honlap automatikusan elmenthet információkat az Érintett böngészésre használt számítógépéről vagy egyéb eszközéről, és úgynevezett sütiket helyezhet el rajta. A jelen fejezet elmagyarázza, hogy mik azok a sütik, és hogy az Adatkezelő hogyan használja azokat.

Az Érintett a saját számítógépén, vagy más, böngészésre használt eszközein is megtilthatja a sütik használatát, illetve a Honlap elérésére használt böngésző beállításaiban (általában az Eszközök/Beállítások/Adatvédelem/Sütik opciónál). A sütik elutasítása esetén az Érintett nem fogja tudni a Honlap teljes funkcionalitását és szolgáltatásait használni, és ennek következményeként az Adatkezelő nem garantálhatja a teljes, gördülékeny és megszakítás nélküli Honlap használatot. Az Érintett további információkat találhat a sütikről az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség weboldalán.

A sütik olyan adatcsomagok, amelyeket a Honlap látogatása során helyeznek el az Érintett számítógépén vagy böngészésre használt egyéb eszközén. Az Adatkezelő az alábbi sütiket használhatja a Honlapon:

 • szükséges sütik: a használatuk létfontosságú a Honlap működése és üzemelése érdekében. Ezek nélkül a Honlap vagy annak egy része nem, vagy nem megfelelően jelenne meg. A Honlap üzemeltetője a szükséges sütiket az Európai Parlament és Tanács 2002/58/EK irányelve alapján alkalmazza;
 • funkcionális sütik: ezeknek a sütiknek a célja, hogy a felhasználói élményt javítsák, pl. a böngészésre használt eszköz, nyelv vagy egyéni beállítások megjegyzésére;
 • statisztikai sütik: ezek a sütik anonimizáltak; segítenek megérteni, hogy a látogató hogyan lép interakcióba a Honlappal.
 • A Honlap Google Analytics sütiket használ. Ezek a sütiket külső szolgáltató helyezi el, és:
  • a külső szolgáltató, nem pedig az Adatkezelő ellenőrzése alatt állnak;
  • elérhetőek minden olyan weboldalon, amely a szolgáltatást igénybe veszi;
  • a látogató mozgását követheti egyik oldalról a másikra;
  • lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy pontosabb hirdetési tartalmakat jelenítsen meg.
 • A Google Analytics sütikre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztatás az alábbi honlapokon érhető el:

 

A Honlapon használt sütik:

Funkció

Név

Cél

Süti lejárta

Google Analytics elemzést végző cookie

_ga (Google Analytics)

A honlaplátogatások időzítése

A honlap látogatásának végéig

 

2.2. Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is, nem alkalmaz. 

 

 1. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

3.1. Eseti jelleggel az Adatkezelő egyéb személyes adatok kezelését is végezheti. Az Adatkezelési Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

3.2. Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az Adatkezelőt, aki a kért adatokat a jogszabályi keretek között kiadja a megkereső hatóságnak. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 1. HARMADIK SZEMÉLYEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

4.1. Amennyiben az Érintett harmadik személyek személyes adatait adja meg, az Érintett kötelessége annak biztosítása, hogy az adatközléshez szükséges hozzájárulást beszerezze vagy az egyéb jogalapot teljesítse, és értesítse az Adatkezelőt az ezzel kapcsolatos bármely változás esetén. Az Érintetteknek tartózkodniuk kell harmadik személyek személyes adatainak átadásától, kivéve, ha az adatközlés az Adatkezelővel fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges. Kizárólag az Érintett felelős ezen harmadik személyek személyes adatainak kezeléséért.

 

 1. ADATBIZTONSÁG

5.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és – figyelembe véve a technológia állását, valamint a személyes adatok jellegét és a kockázatokat – megtesz minden olyan intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, illetve véd a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen, legyen szó akár emberi tevékenységről, fizikai vagy környezeti hatásról. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
(a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
(b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
(c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
(d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

 1. JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

6.1. Az Érintettnek joga van:

 • hozzáférni a személyes adatokhoz: Az Érintett kérése esetén az Adatkezelő információt nyújt az Érintettről kezelt adatok köréről, amit az Adatkezelő adatkezelőként kezel és/vagy amit az Adatkezelő érdekében adatfeldolgozó kezel, amennyiben a GDPR 15. cikke szerinti feltétel teljesül.
 • a személyes adatok helyesbítését kérni: Az Adatkezelő helyesbíti az Érintett személyes adatait, amennyiben azok pontatlanok vagy hiányosak, és a megfelelő adatok az Adatkezelő rendelkezésére állnak.
 • a személyes adatok törlését kérni (elfeledtetéshez való jog): Az Adatkezelő az összes személyes adatot törli, amennyiben a GDPR 17. cikke szerinti feltételek teljesülnek.
 • az adatkezelés korlátozásához: Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha a GDPR 18. cikke szerinti feltételek teljesülnek.
 • az adathordozhatósághoz: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

6.2. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a 2.7. pontban meghatározott kapcsolattartó személynek küldött kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

6.3. Az Érintett joga a jogorvoslathoz:

 • felügyeleti hatóságnál történő panasztétel: Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: cím: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; posta: H-1374 Budapest, Pf.: 603.; tel.: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: https://naih.hu), ha a személyes adatok kezelése a jogait megsértette.
 • bírósági jogorvoslathoz való jog: A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, az Érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették az adatvédelmi szabályok szerinti jogait. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintettnek okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem köteles megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.